Nguyễn, Tấn Phát, Thành Tấn Nguyễn, Đức Hiệp Ngô, Thanh Tân Mai, Tư Thái Bảo Nguyễn, Hữu Đạt Nguyễn, Trung Nhân Nguyễn, Tuấn Kiệt Trần, Ngọc Thiện Hồ, và Thanh Hải Nguyễn. “BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 277–283. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1915.