Huỳnh , Thị Mỹ Duyên, Thị Lê Phạm, Thị Thuỳ Linh Phan, Hoàng Mỹ Nguyễn, Hoàng Kim Ngân Lê, và Thị Kim Ngân Bành. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 215–222. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1913.