Nguyễn, Chung Viêng, Văn Dũng Nguyễn, Nguyễn Phương Thảo Huỳnh, và Thúy Lài Lê. “THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 30-35. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1902.