Huỳnh , Tấn Anh Khoa, Thành Nhân Nguyễn, và Phú Nguyên Nguyễn. “Nghiên cứu mối tương Quan giữa Thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF Và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp không ST Chênh Lên tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 53–58. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/19.