Nguyễn, Thị Hoàn, Thị Mai Vũ, và Nguyễn Thanh Trúc Mai. “GIÁ TRỊ BỀ CAO TỬ CUNG TRUNG BÌNH Ở THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 53 (Tháng Mười-Một 11, 2022): 242-248. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/185.