Trần , Thanh Toàn, và Hiếu Tâm Huỳnh. “NGUYÊN NHÂN, BIẾN CHỨNG BỆNH XƠ GAN CỔ CHƯỚNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỔ CHƯỚNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 53 (Tháng Mười-Một 11, 2022): 133-140. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/159.