Phạm Ngọc Thủy Tiên, và Hoàng Thy Nhạc Vũ. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 48 (Tháng Mười-Một 26, 2022): 89-99. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/149.