Lý Thị Kim Ngân, và Văn Minh Lê. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 215-222. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1483.