Nguyễn, Minh Đấu, và Văn Bá Huỳnh. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN VẢY NẾN MẢNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU DA THẨM MỸ QUỐC TẾ FOB NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 163–168. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1430.