Lâm, Thị Thủy Tiên, Nhựt Anh Lâm, Thanh Hùng Nguyễn, và Hà Lan Phương Lê. “TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 180–188. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/141.