Hà, Tấn Đạt, Thị Mỹ Duyên Huỳnh, và Huỳnh Như Mai. “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 188–196. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1403.