Trần, Công Lý, Minh Phương Nguyễn, Việt Hưng Phan, Phạm Minh Thư Võ, Thị Nguyên Thảo Nguyễn, Huỳnh Ái Uyên Nguyễn, và Thị Huỳnh Như Trần. “ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 156-163. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/138.