Nguyễn, Quỳnh Trúc. “KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 150-156. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/137.