Lâm, Hữu Đức, Thanh Trí Trần, và Hoàng Thiên Thư Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC THỰC HÀNH 5S TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 143-149. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/136.