Nguyễn, Thị Mỹ Dung, Thị Thùy Nguyên Phan, Thị Yến Duyên Trần, Thị Kim Phụng Hà, Hồng Liêm Lê, và Thị Kim Thành Nguyễn. “NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 129-136. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/134.