Trần, Thị Kim Liên, và Phương Toại Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 85–92. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1287.