Mai, Hồ Huỳnh Sa, Thắng Nguyễn, Thị Ngọc Nga Nguyễn, và Thành Lợi Võ. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 182–188. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1280.