Nguyễn, Thị Linh Em, Thắng Nguyễn, Thị Ngọc Nga Phạm, và Thị Như Lê Trần. “NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM)”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 196–203. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1275.