Nguyễn, Hữu Trúc, Thanh Liêm Nguyễn, Thị Thu Hiền Nguyễn, và Duy Khánh Đặng. “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 223–230. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1271.