Nguyễn, Phan Nguyên Dương, Viết An Trần, và Thế Dũng Bùi. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 42–49. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1245.