Trần, Thị Thanh Nhân, Nhật Mai Lê, Thị Tường Vi Đặng, Phú Vinh Hoàng, Dạ Minh Châu Thạch, Nhớ Danh, Đức Long Trần, và Công Lý Trần. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 194–200. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1243.