Nguyễn, Phước, và Trung Hiếu Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 23–28. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1228.