Nguyễn, Trọng Nhân, Phúc Lam Dương, Tấn Tài Nguyễn, Nguyễn Anh Thư Phạm, và Thị Vân Trịnh. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 54–62. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/122.