Nguyễn , Tri Minh Trí, Kỳ Duy Tâm Nguyễn, và Hữu Nghị Dương. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 8–15. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1215.