Nguyễn, Thị Ngọc Hân, Thụy Khánh Đoan Mai, Thị Thúy An Hoàng, Thị Dung Phan, Thị Hồng Đào Hồ, Trí Diến Lư, và Thị Thùy Trang Dương. “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 48-53. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/121.