Bùi, Quách Yến, Khánh Linh Nguyễn, Nguyễn Huyền Trân Võ, Thanh Thảo Đặng, Phương Nhi Dương, Nhựt Anh Lâm, và Minh Hữu Lê. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ GIAI XUÂN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 40–47. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/120.