Lê , Thị Hoàng Mỹ, và Văn Vĩnh Nguyễn. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 1–7. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1143.