Đoàn Hữu Nhân, Võ Cánh Sinh, Trần Ngọc Thiên Kim, Nguyễn Văn Thống, Trần Thiện Thắng, và Nguyễn Thái Thông. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CAI RƯỢU TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 48 (Tháng Mười-Một 20, 2022): 48-54. Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/106.