Lữ, Thiện Phúc, và c.s. “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS MS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 164-71, doi:10.58490/ctump.2023i69.976.