Trần, Q. K., Q. N. Bùi, H. T. Ông, T. N. H. Nguyễn, Đức T. Nguyễn, M. Q. Phạm, B. T. H. Nguyễn, G. T. V. La, H. T. H. Nguyễn, và M. C. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 98-106, doi:10.58490/ctump.2023i62.719.