Đào, Long Châu, và c.s. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 113-21, doi:10.58490/ctump.2023i62.717.