Lưu, T. T., T. H. O. Trần, và T. H. T. Đỗ. “TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 145-51, doi:10.58490/ctump.2023i58.704.