Trần, Thị Thúy Nga, và c.s. “VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58, Tháng Tư 2023, tr 103-1, doi:10.58490/ctump.2023i58.699.