Dang, Q. V., V. Q. Dang, T. T. H. Ngo, P. T. T. Nguyen, T. N. Y. Nguyen, và T. N. Nguyen. “DENTAL CARIES AND ORAL HYGIENE STATUS AMONG STUDENTS AT VO TRUONG TOAN ELEMENTARY SCHOOL, NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY IN 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5, Tháng Ba 2023, tr 98-104, doi:10.58490/ctump.2023i5.647.