Nguyen, T. T. N., T. H. N. . Tran, H. A. U. Nguyen, T. N. T. Nguyen, M. Q. Pham, và Q. N. Bui. “CLINICAL CHARACTERISTICS, PARACLINICAL, AND TREATMENT RESULTS OF EOSINOPHILIC MENINGITIS IN CHILDREN: A CASE SERIES ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5, Tháng Ba 2023, tr 36-41, doi:10.58490/ctump.2023i5.638.