Vo, L. Q. T., V. P. Tran, T. M. N. Nguyen, H. K. M. Nguyen, V. D. Tran, và K. A. T. Pham. “SLEEP QUALITY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG THIRD-YEAR MEDICAL STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5, Tháng Ba 2023, tr 29-35, doi:10.58490/ctump.2023i5.637.