Lam, B. N., H. T. Nguyen, T. T. Nguyen, V. Q. Nguyen, H. P. Huynh, và P. T. Nguyen. “VARIANTS OF THE CIRCLE OF WILLIS ON NON-CONTRAST MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5, Tháng Ba 2023, tr 22-29, doi:10.58490/ctump.2023i5.636.