Huỳnh, Nguyễn Hoài Phương, và c.s. “TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 369-77, doi:10.58490/ctump.2023i61.631.