Nguyễn, P. V., T. N. V. Hoàng, Đoàn T. Q. Nguyễn, V. L. Trần, T. T. H. Nguyễn, và P. T. Nguyễn. “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 65-75, doi:10.58490/ctump.2023i62.621.