Lữ, T. P., D. G. B. Nguyễn, V. H. Vương, L. M. T. Trương, N. T. Trương, V. H. Trần, và Đức T. Nguyễn. “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 147-53, doi:10.58490/ctump.2023i57.608.