Nguyễn, Phục Hưng, và c.s. “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 122-8, doi:10.58490/ctump.2023i57.604.