Nguyễn, Hoàng Thái, và c.s. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 80-87, doi:10.58490/ctump.2023i57.598.