Dương, Nguyên Xuân Lâm, và Hồng Hương Hạ Lý. “PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 65-73, doi:10.58490/ctump.2023i57.596.