Huỳnh , Thị Mỹ Duyên, và c.s. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 63-70, doi:10.58490/ctump.2023i61.559.