Huỳnh , Lê Trọng Tường, và c.s. “GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 330-5, doi:10.58490/ctump.2023i61.536.