Trần , P. N., H. B. Nguyễn, V. A. T. Nguyễn, và . X. L. Trương. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56, Tháng Giêng 2023, tr 101-7, doi:10.58490/ctump.2023i56.524.