Nguyễn , N. N. T., Đức L. Võ, D. K. Đặng, và T. T. Đài Nguyễn. “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH BÀO CHẾ, ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO ĐẶC ETHANOL RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56, Tháng Giêng 2023, tr 174-81, doi:10.58490/ctump.2023i56.522.