Nguyen, Long Quoc, và Tran Xuan Quyen Phan. “A CASE REPORT OF PLATELETS PHAGOCYTOSIS BY PERIPHERAL BLOOD MONOCYTES IN A PATIENT WITH SEPSIS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 123-6, doi:10.58490/ctump.2022i4.481.