Nguyen, Phuc Hung, và c.s. “ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE LIST OF ANTIBIOTICS USED IN PHONG DIEN DISTRICT HEALTH CENTER IN 2019”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 96-102, doi:10.58490/ctump.2022i4.476.