Nguyen, P. H., T. M. H. Vo, T. T. Y. . Le, T. B. Nguyen, H. N. Nguyen, và T. D. K. Tran. “ASSESSMENT OF COMMUNITY PHARMACISTS’ COUNSELING SKILLS ON SELLING ANTIBIOTICS IN CAN THO CITY, VIETNAM: A SIMULATED PATIENT STUDY”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 89-96, doi:10.58490/ctump.2022i4.475.