Nguyen, Phuc Hung, và c.s. “ASSESSMENT OF COMMUNITY PHARMACISTS’ COUNSELING SKILLS ON SELLING ANTIBIOTICS IN CAN THO CITY, VIETNAM: A SIMULATED PATIENT STUDY”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 89-96, doi:10.58490/ctump.2022i4.475.